دستگاه لیزر بذر بنفشه زرد

بعد از اتمام دوره دستگاه لیزر دهی‌ , پیاز‌ها را از نیز قطع نمایید و آنها را در خاکی کار کشته بکارید . کمر پیاز ها فی مابین 6 تا 10 سانتی متر و مناسب برای کاشت در باغچه به طور تعداد .

پیاز نرگس
پیاز نرگس

چرخه معاش :

پیاز نرگس که نیاز سرمایی آن بر طرف شده باشد بعد از کاشته شدن در بستر کشت شرع به کار می‌نماید و با ارتقا دما جوانه میزند و برگها از زیر زمین بیرون می‌آیند . معمولا پیازی که کارکشته است و نیاز سرمایی آن به نیکی برطرف شده است 4 – 3 هفته پس از کاشت و در صورتی‌که که دمای گوشه و کنار حدود 17 رتبه باشد دستگاه لیزر می‌دهد . دستگاه لیزر ها در فصل بهار ظواهر میگردند و گذشته از فرا وصال تابستان دستگاه لیزر های گیاه تمامی شکوفا شده و از بین می روند . پس از ظهور دستگاه لیزر و پژمردن و از میان رفتن آن و تاوقتی‌که برگها فعال هستند افزایش میزان پیاز مادر در زیر زمین و همچین شکل‌گیری و رشد پیازهای کوچک در کنار پیاز مادری صورت می‌گیرد . موقعیت مساعد موجب بزرگتر شدن و قوی‌تر شدن پیازها و در فیض ارتقاء کیفیت دستگاه لیزر در سال آینده میگردد . در این زمان دمای میانگین برای افزایش ارتفاع بازه عمل برگها و در سود افزایش مواد غذایی ذخیره شده در پیازها دلخواه است . وجود برگها دست کم به مدت 6 هفته بعد از اتمام دستگاه لیزر دهی واجب است تا غذادهی به پیازهای پایین خاک به خیر شکل گیرد . پس از کم آب شدن برگها می‌توان پیاز را از خاک درآورد که زامان دلخواه انجام این عمل حدودا میانه تابستان است . برای آنکه پیازها با کمترین خلل و آسیب دیدن از بستر کاشت بیرون آورده شوند نخست بستر کاشت را آب پاشی فرمائید و آن گاه مبادرت به خارج آوردن پیازها نمائید . پیازها را در مکانی کم آب و به دور از نور و روشنایی بی واسطه آفتاب قرار دهید تا رطوبت بیش تر خویش را از دست بدهند . آن‌گاه سطح انبارداری و یا به بیان دیگر بیحرکتی پیاز فرا می‌رسد . دوران بی حرکتی کلیدی است چون پیاز در این زمان بضاعت و توان رشد زایشی و یا این که به ابلاغ دیگر بضاعت دستگاه لیزر دهی را بدست می آورد ولی به شرطی که موقعیت محیطی مطلوب باشد . پیازها در دوران بی حرکتی خویش به مکانی نصفه گرم نیاز دارا‌هستند یعنی دمایی کمتر از آنچه که در زمان پرورش رویشی و دستگاه لیزر دهی داشتند تا توانایی دستگاه لیزر دهی را در سال آینده به دست آورند ( به‌این سطح انگزیش